คณะกรรมการดำเนินการ

คณะกรรมการดำเนินการUploadImage
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ
1. คณะกรรมการเงินกู้ ประกอบด้วย
     (1) นายเชิดชัย พรหมแก้ว
     (2) นายเสน่ห์ สภาพันธ์
     (3) นายโสรัจ ออไอศูรย์
     (4) นายพีรพนธ์ กิจโกศล
     (5) นายภานุวัฒน์ ณ นครพนม

2. คณะกรรมการศึกษา ประกอบด้วย
     (1) นายสันทาน สีสา
     (2) นายชาย คงแก้ว
     (3) นายวินิจ กสิรักษ์
     (4) นายสุรินทร์ วทัญญู
     (5) นายประกอบ เผ่าพงศ์
     

3. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย
     (1) นายปริญญา เพ็งสมบัติ
     (2) นายปราโมช ถาวร
     (3) นายวินัย กสิรักษ์
     (4) นายประยูร อินสกุล
     (5) นายสุรินทร์ วทัญญู